Huishoudelijk reglement Stepteam High Level

1.   Vuistregel

De vereniging moet, te allen tijde, een organisatie blijven waarin alle leden zich prettig voelen. Alle leden van de vereniging dienen zich daar positief voor in te zetten.

2.   Lidmaatschap

Lidmaatschappen gaan in op de eerste dag van de maand. Leden dienen minimaal 1 jaar lid te blijven en kunnen zich vervolgens uitschrijven per de onder artikel 2.2 genoemde data.

2.1.Inschrijven bij het team

Wanneer een potentieel lid besluit om lid te worden, gaat het lidmaatschap in op de eerste dag van de daarop volgende maand. Vanaf dat moment kan een lid gebruik maken van alle voorzieningen en activiteiten die de vereniging biedt. De contributie voor het lopende kwartaal wordt indien nodig naar beneden bijgesteld als het nieuwe lid zich in de tweede of derde maand van een kwartaal inschrijft.

2.2.Uitschrijven bij het team

Na minimaal een jaar lidmaatschap kan een lid besluiten zich uit te schrijven bij de vereniging. De opzegtermijn hiervoor is een maand. Een lid moet dus minimaal een maand voor de datum waarop hij geen lid meer wil zijn bij de secretaris aangeven zich uit te schrijven. Wanneer een ex-lid binnen een jaar na uitschrijven besluit weer lid te worden moet het lid de contributie over de periode waarin hij/zij geen lid was met terugwerkende kracht betalen. Na een jaar geen lid te zijn geweest kan een lid weer op de normale wijze lid worden. Hiervoor zijn dan wel de onder artikel 2 genoemde regels van toepassing.

2.3.Nieuwe leden werven

Leden van de vereniging ontvangen bij het aanbrengen van een nieuw lid een bonus van € 15,- van de vereniging. Deze bonus zal worden uitgekeerd wanneer het nieuwe lid de eerste contributie heeft betaald. Als een lid vijf of meer leden binnenhaalt in een kalenderjaar ontvangt het lid een eenmalige extra bonus van €25,-. Een lid die hier recht op denkt te hebben dient dit wel zelf binnen een half jaar aan te vragen door een e-mail te sturen waarin wordt aangegeven wie er is aangebracht.

3.   Contributie

Voor seizoen 2019 bedraagt de kwartaalcontributie € 37,50 voor wedstrijdleden die bij de NAF ingedeeld
zijn in de categorieën pupillen en cadetten (jeugdleden). Voor wedstrijdleden die ingedeeld zijn in de categorieën junioren, senioren, masters en veteranen (seniorleden), bedraagt de kwartaalcontributie € 40,00. Tourleden betalen € 20,00 per kwartaal voor hun lidmaatschap.

3.1.Wedstrijdleden

De fanatieke leden die graag deel willen nemen aan wedstrijden kunnen het beste kiezen voor het wedstrijdlidmaatschap. Alle nationale wedstrijden in Nederland welke deel uit maken van de Kickbike Cup worden betaald uit de contributie. Wanneer er een Eurocup, een EK of WK wordt georganiseerd in Nederland, zijn de inschrijfkosten voor het lid zelf. De vereniging zal het lid wel tegemoet komen door het bedrag wat er normaal voor een Kickbike Cup wedstrijd wordt betaald terug te storten op de rekening van het lid.

3.2.Tourleden

De vereniging heeft een speciaal lidmaatschap voor leden die enkel geïnteresseerd zijn om regelmatig gecoördineerd met een tourgroep te steppen. Deze leden hebben geen recht op de, in artikel 3.1 vastgestelde, vergoedingen voor inschrijfkosten. Wel krijgen deze leden het informatieblad van de NAF en interessante kortingen op steps, onderdelen en een broek en shirt om in te trainen en te dragen bij tourtochten.

3.3.Ereleden

De vereniging kan leden de status van ‘erelid’ toewijzen vanwege hun bijzondere inzet voor of namens de vereniging. Deze ereleden zijn niet verplicht om de contributie te betalen.

3.4.Wijziging in lidmaatschap

Leden kunnen besluiten te veranderen van lidmaatschap. Te allen tijde kan besloten

worden ‘omhoog’ te gaan in lidmaatschap, dat wil zeggen, naar een categorie te gaan waarvoor meer contributie betaald moet worden. De andere kant op is natuurlijk ook mogelijk, maar als een lid binnen een jaar besluit weer ‘omhoog’ te gaan in lidmaatschap, dient het lid wel met terugwerkende kracht het verschil in contributie terug te betalen.

3.5.Betaling contributie

De vastgestelde contributie moet ieder kwartaal overgemaakt worden naar de rekening van de vereniging. Ieder lid krijgt per e-mail een factuur van de penningmeester rond de volgende data:

 • 1 januari
 • 1 april
 • 1 juli
 • 1 oktober

3.6.Late betaling

Wanneer dertig dagen na de vastgestelde betalingsdata, de contributie nog niet is overgemaakt naar de rekening van de vereniging, zal de penningmeester een eenmalige herinnering per mail versturen naar het betreffende lid met het verzoek om de betaling zo snel mogelijk te voldoen.

Wanneer veertien dagen na deze herinnering nog geen betaling is ontvangen, kan het bestuur ervoor kiezen om het lid uit te sluiten van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat de betaling is voldaan.

4.   Trainingen

Ieder lid van Stepteam High Level heeft het recht om deel te nemen aan een aantal trainingsbijeenkomsten per week als die georganiseerd worden. Met een aantal uitzonderingen zijn er voor wedstrijdleden twee of drie trainingsmomenten en voor tourleden één bijeenkomst van de tourgroep per week.

4.1.Trainingen voor wedstrijdleden

De vereniging houdt indien mogelijk drie wekelijkse gezamenlijke trainingen. Per week zal er een jeugdtraining voor pupillen en cadetten, een gevorderdentraining voor volwassenen en een teamtraining voor het volledige team worden gegeven. Trainingsdata en aanpassingen in bestaande trainingsafspraken zullen op de trainingspagina op de website vermeld worden.

4.2.Trainingslocaties

Er zijn meerdere locaties vanwaar trainingen van start kunnen gaan. Steptrainingen gaan doorgaans van start vanaf sporthal de Camp of vanaf de parkeerplaats achter het Cultuurhuis. Check onze website onder het kopje ‘wedstrijdrijders’ voor de precieze locaties. Trainingen beginnen altijd op de afgesproken tijd en locatie. Wie te laat is kan niet meedoen. De precieze locaties en tijden staan altijd vermeld op de website. Voor tourgroep trainingen wordt de locatie voorlopig onderling in de tourgroep afgesproken. Meestal wordt er vertrokken vanaf de Camp, maar wanneer de tourgroep gaat groeien, zal dit definitief worden.

4.3.Deelname aan trainingen

Er wordt verwacht dat leden die regelmatig meetrainen in de gezamenlijke trainingen dit bij afwezigheid tijdig melden bij de trainer door hem persoonlijk een Whatsapp te sturen.

4.4.Trainingsregels

Tijdens de trainingen is het dragen van een helm verplicht. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om thuis de banden op te pompen voor aanvang van de training. Iedereen dient zich te houden aan de verkeersregels voor fietsers.

4.5.Trainingen voor niet-leden

Het is voor niet-leden mogelijk om driemaal kosteloos mee te trainen in de gezamenlijke training. De trainer dient vooraf op de hoogte gebracht te worden van een extra deelnemer bij deze training. Na deze gratis proefperiode moet iemand lid worden om nog aan verdere trainingen deel te nemen. In overleg zijn er extra steps beschikbaar.

5.   Selectie

Deze afdeling bestaat uit een selectie van de beste rijders van het team. Het doel van deze afdeling is om de uitstekende sportieve prestaties van de afgelopen jaren te kunnen garanderen op de lange termijn. Met deze prestaties kan er meer media-aandacht worden gecreëerd, wordt het makkelijker sponsoren binnen te halen en kunnen daarmee de ledenaantallen verder vergroot worden.

5.1.Selectie verklaring

De selectie zal een groep van ongeveer tien rijders zijn die door de trainer aangewezen worden. Deze groep zal extra trainingsbegeleiding krijgen.

6.   Wedstrijden

De inschrijvingen voor wedstrijden zullen centraal door een door de secretaris aangewezen persoon verzorgd worden.

6.1.Aanmelding deelname

Op de website van de NAF (www.autoped.nl) is een overzicht van de wedstrijden van het komende jaar te zien. Hierop kan iedereen zien wanneer er wedstrijden zijn. Van wedstrijdleden wordt verwacht dat zij in principe zoveel mogelijk meedoen. Van selectieleden wordt verwacht dat zij aan alle wedstrijden meedoen, tenzij er een grondige reden is.

Drie weken voor de inschrijfdeadline van de wedstrijd zal de aangewezen persoon van de secretaris vervolgens een oproep in de ledenzone plaatsen waar door iedereen op moet worden gereageerd, ook door de selectieleden en degenen die niet meedoen.

6.2       Betaling

Bij wedstrijdleden zijn bij het lidmaatschap tegoeden voor inschrijfkosten inbegrepen.

De penningmeester zal op verzoek van de door de secretaris aangewezen persoon, voor elk deelnemend lid de deelnamekosten overmaken.

7.   Wedstrijdchips

Deelnemers aan wedstrijden worden door de NAF verplicht om een AMB-wedstrijdchip te huren of aan te schaffen. Het kopen van een chip wordt door de vereniging sterk aangeraden als het lid van plan is aan meerdere wedstrijden deel te nemen. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de wedstrijdchip. Bij ontvangst is het noodzakelijk om het chipnummer door te geven aan de secretaris. Voor alle verdere informatie over wedstrijdchips wordt leden aangeraden het speciaal hiervoor opgestelde document te lezen dat onder het hoofdmenu van de ledenzone te downloaden is.

8.     Teamkleding

De vereniging heeft eigen officiële teamkleding. Deze kleding wordt, zolang de voorraad strekt, in bruikleen gegeven aan de wedstrijd- en tourleden. Het is verplicht om deze teamkleding tijdens wedstrijden, de trainingen en publieke optredens te dragen. Men dient zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient deze kleding weer retour gegeven te worden aan de vereniging. De kledingbeheerder beheert de voorraad teamkleding.

9.     Vervoer

Wanneer er in teamverband met meerdere personen in één auto gereden wordt naar bijv. een wedstrijd, is het aan de meerijdende personen om rekening te houden met de brandstofkosten van de bestuurder.

10.  Sponsoring

Het team maakt gebruik van sponsoren om extra uitgaven te kunnen doen. Er wordt verwacht dat leden zich inzetten om sponsoren te werven.

Bedrijven, organisaties of personen die het team met een bedrag of goederen sponsoren, hebben recht op een bepaalde tegenprestatie. Deze tegenprestatie wordt door het bestuur in overleg met de sponsor bepaald. Gesponsorde bedragen komen altijd ten goede aan de vereniging.

10.1.  Privésponsors

Het is in principe niet toegestaan om gebruik te maken van privésponsors. Het is de bedoeling dat leden sponsors werven voor het gehele team.

11.  Communicatie

Interne communicatie tussen leden wordt gevoerd in de ledenzone. Deze online dienst is te vinden op de website. Doormiddel van een button kun je inloggen. In deze ledenzone worden oproepen geplaatst voor trainingen, wedstrijden en tourtochten waarop je kunt reageren.

Het is niet de bedoeling om de ledenzone als chatbox te gebruiken. Gebruik de ledenzone enkel voor informatie die voor meerdere leden relevant is.

Telefoon en mail

Bij vragen of opmerkingen binnen de vereniging is het gewenst slechts degene te contacteren voor wie het bedoeld is. Zaken met betrekking tot de (jeugd)training zijn voor de (jeugd)trainer, zaken met betrekking tot de contributie voor de penningmeester etc.

12.  Gedrag

Er wordt van leden verwacht dat zij, wanneer zij voor de vereniging uitkomen tijdens trainingen, wedstrijden en/of andere step evenementen, zich zo gedragen dat het de vereniging op geen enkele manier schaadt.

Dit geldt ook voor uitingen op alle sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter en instagram.

12.1. Vrijwilligersfuncties

Het is mogelijk dat het bestuur een oproep doet om vrijwilligers te werven/leveren voor haar eigen of externe evenementen en/of projecten. Er wordt van leden en eventuele ouders/verzorgers verwacht dat zij, indien mogelijk, hier zoveel mogelijk in mee gaan.

12.2. Doping

Het gebruik van prestatiebevorderende middelen die op de internationale dopinglijst voorkomen is ten strengste verboden. Bij overtreding zullen er maatregelen volgen.

13.  Aansprakelijkheid

Ieder lid neemt deel aan de activiteiten van de vereniging ten eigen bate en/of schade. Dit houdt in dat ieder lid zorg dient te dragen voor zijn/haar persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Voorts verklaart ieder lid de vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen inzake de door de vereniging ondernomen activiteiten.

14.  Organisatie

Voorzitter:

 • Onderhouden van contacten met instanties, verenigingen, etc.
 • Leiden van interne vergaderingen
 • Vertegenwoordigen van het team bij externe bijeenkomsten

Secretaris:

 • Beheren van het ledenbestand
 • Coördineren van het inschrijven van leden bij evenementen
 • Coördineren van activiteiten
 • Externe communicatie

Penningmeester:

 • Toezien op clubkas
 • Beheren contributie
 • Betalen inschrijvingen bij evenementen

14.1. Commissies

Om het bestuur te ontlasten en de organisatie van evenementen te versoepelen zijn er twee commissies. Een tourtocht commissie en een sponsorcommissie. Mocht het bestuur het nodig achten een nieuwe commissie in het leven te roepen, dan zal zij de leden op de hoogte brengen.

15.  Sparen voor lange termijn

Om een buffer op te bouwen wordt er indien mogelijk ieder jaar een dan te bepalen bedrag overgeboekt naar de
spaarrekening van de vereniging

16.  Vertegenwoordigen

Het is voor leden niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur, namens de vereniging te handelen.

17.  Versie

Dit is versie 10 van het huisreglement, voor het laatst aangepast op 1 januari 2019.